Winners

Results 2011

VVMM 2011 Marathon - Men
Name Gross time Rank
Deepchand Saharan Mohansingh 2.28.03 1
Bhaskar Madhukar Kamble 2.37.26 2
Deepchand Saharan Mohansingh 2.39.16 3
Bhima Sawlaram Shinde 2.40.50 4
Kalidas Dahikale 2.41.10 5


VVMM 2011 Half Marathon - Women
Name Gross time Rank
Kiran Prayag Tiwari 1.18.21 1
Lalita Babar 1.19.23 2
Priya Prakash Thoke 1.20.25 3
Sangeeta Yadav 1.22.53 4
Reshma Chandrakant Dalvi 5


VVMM 2011 Marathon - Men (Vasai Taluka)
Name Gross time Rank
Don Disilva 2.56.10 1
Sandip Tulaskar 3.20.06 2
Sandip Tulaskar 3.34.00 3


VVMM 2011 Half Marathon - Women (Vasai Taluka)
Name Gross time Rank
Darshana Sitaram Khandekar 1.37.05 1
Sangeeta B Mohankar 1.50.07 2
Priya Pradip Surve 2.17.15 3


TOP