Winners

Results 2017

Marathon Elites Men 2017
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
10 Karan Singh 2:24:24
11 Mohit Rathore 2:24:28
1 Rashpal Singh 2:27:54
4 Sher Singh 2:36:34
7 Anu Sathyadas Jaya 2:38:37


Half Marathon Elites Men 2017
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
2010 Ankit Malik 1:05:56
2007 Pradeep Singh 1:07:13
2003 Shankar Man Thapa 1:07:28
2005 Sachin Bajirao Patil 1:08:26
2004 Chandrakant Manwadhkar 1:12:26


Half Marathon Elites Women 2017
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
2101 Swati Gadhave 1:18:25
2110 Chinta Yadav 1:19:07
2103 Monika Raut 1:20:22
2109 Monika Choudhary 1:20:24
2104 Meenakshi Patil 1:24:03


Marathon 18 - Under 30 Mens
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
172 Devendra Singh 2:52:58
131 Dada Sargar 2:54:56
106 Ashutosh Singh 3:01:22


Marathon 30 - Under 40 Mens
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
452 Kishor Gavhane 2:34:44
456 Raju Singh 2:53:25
451 Bhupen Deka 2:55:38


Marathon 40 - Under 50 Mens
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
729 Bhaskar Kamble 2:53:05
727 Anil Tokre 2:54:41
735 Selvaraj Kumar 3:07:52


Marathon 50 - Under 60 Mens
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
962 Nathu Ram 2:57:46
961 Mukesh Rana 3:26:17
944 Satish Gujaran 3:58:00


Marathon 60 & Above Mens
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
1003 Satpal Singh 3:38:17
1006 Balasaheb Powar 4:06:33
1005 Ramaji Gangada 4:24:36


Marathon 18 - Under 40 Womens
BIB First Name Last Time FINISH NET TIME
189 Gita Watgure 3:20:22
1119 Ankit Kumari 3:37:26
1116 Divya Padvi 3:52:54


Marathon 40 & Above Womens
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
1167 Sandra N Jacquet 4:35:04
1158 Poonam Bhatia 4:54:28
1164 Pooja Malhotra 4:56:56


Half Marathon 18 - Under 30 Men
BIB First Name Last Name Finish
2516 Dnyaneshwar Morgha 1:08:24
2834 Prahlad Rathore 1:11:37
2909 Mikhil Shende 1:11:39


Half Marathon 30 - Under 40 Men
BIB First Name Last Name Finish
5101 Ramesh Gavali 1:13:59
5182 Satyabhan Payal 1:14:26
4253Tanaji Nalvade 1:14:29


Half Marathon 40 - Under 50 Men
BIB First Name Last Name Finish
6784 Jaybhay B 1:18:15
7014 Rudreswar Deka 1:21:43
6999 Suresh Kumar 1:22:27


Half Marathon 50 - Under 60 Men
BIB First Name Last Name Finish
8206 Charan Singh 1:30:10
8251 Surender Kumar 1:30:55
8060 Pandurang Chougule 1:31:52


Half Marathon 60 & Above Men
BIB First Name Last Name Finish
9041 Yogendra Yadav 1:25:06
9029 Gulzari Chandra 1:34:35
9006 Sabhajeet Yadav 1:34:55


Half Marathon 18 - Under 30 Women
BIB First Name Last Name Finish
2670 Madhuri Deshmukh 1:32:21
2639 Chandrawati Rajwade 1:34:19
2656 Prabhawati Rawat 1:38:29


Half Marathon 30 - Under 40 Women
BIB First Name Last Name Finish
5161 Rajashri Tarihal 1:36:49
4069 Diana Mehta 1:49:47
4576 Seema Varma 1:50:24


Half Marathon 40 - Under 50 Women
BIB First Name Last Name Finish
6598 Shobha Desai 1:41:16
6676 Pooja S. Varma 1:51:13
6585 Urmila Peshoton 1:51:17


Half Marathon 50 - Under 60 Women
BIB First Name Last Name Finish
8254 Chitra Nadkarni 1:53:57
8001 Khurshid Mistry 1:57:02
8171 Lata Alimchandani 2:06:04


Half Marathon 60 & Above Women
BIB First Name Last Name Finish
9040 Pushpa Chauhan 2:43:49
9008 Asha Shah 2:52:50
9017 Nanki Nihalani 3:15:54


11K Run 15 - Under 30 Men
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
10711 Rakesh Swami 0:36:37
10443 Sailesh Gangoda 0:36:42
10607 Mr. Yuvaraj Thetale 0:36:56


11K Run 30 - Under 40 Men
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
12230 Yuvaraj Morgha 0:38:14
12254 Sunder Pal 0:42:24
12040 Gokul Deore 0:49:44


11K Run 40 - Under 50 Men
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
13327 Pandrung Patil 0:43:09
13488 Gyan Singh 0:44:42
13459 Nitin Waghmare 0:45:58


11K Run 50 & Above Men
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
14058 Sanjay Shildankar 0:47:29
14146 Ashok Amane 0:47:46
14070 Uday Mahajan 0:47:46


11K Run 15 - Under 30 Women
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
10650 Jayshree Bhujade 0:45:32
10282 Dimpal Rajwade 0:47:55
10618 Madhuri Singh 0:48:18


11K Run 30 - Under 40 Women
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
12036 Ashwini Deore 1:00:10
11535 Manisha Phadnis 1:03:34
12231 Bhavna Bhanushali 1:05:32


11K Run 40 - Under 50 Women
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
13120 Leelamma Alphonso 0:53:49
13313 Olivia Raberts 1:01:39
13243 Nancy Pinto 1:08:39


11K Run 50 & Above Women
BIB First Name Last Name FINISH NET TIME
14007 Ashwini Pagrut 1:09:52
14022 Hema Rupani 1:12:28
14004 Rekha Deshmukh 1:12:36
TOP